Bosanski | Engleski |

 

  AKTI SAVEZA

STATUT SAVEZA RVI BIH

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama ( „ Službene novine F BiH „ broj: 45/02  ) i Člana 10. Zakona o udruženjima ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga (“Službeni list RBiH” broj 33/95 i 37/95), Skupština Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine, na 6. Vanrednoj sjednici, održanoj dana 13.10.2004.godine u Sarajevu, donosi      

   

S T A T U T

SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA  BOSNE I HERCEGOVINE

                                                                 ( prečišćen tekst )

I - OPŠTE ODREDBE

Član  1.

              Ovim Statutom utvrdjuje se:

            - naziv sjedište i područje djelovanja,

            - djelatnost,

            - uslovi i način učlanjenja u Savez i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članica, 

            - organi upravljanja, način njihovog izbora, uslovi i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja                      i odgovornost,

              -način sticanja i raspolaganja sredstvima,

              -osnivanje i rad stručne službe,

            - javnost rada,

            - način donošenja statuta i izmjena i dopuna statuta,

              - znak, pečat i štambilj,

              - zastupanje i predstavljanje i

              - uslovi za prestanak rada.

Član  2.

              Savez ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu Savez ) je vanstranačka i dobrovoljna kolektivna organizacija kantonalnih Saveza ratnih vojnih invalida, formirana u skladu sa Zakonom o udruživanju građana.

II - NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član  3.

          Skraćeni naziv je “SRVI BiH”.   

           Savez radi i djeluje pod nazivom “SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE”.

Član  4.

            Sjedište Saveza je u  Sarajevu.

Član  5.

              Područje djelovanja Saveza je teritorija Federacije Bosne i Hercegovine i šire, u skladu sa propisima koji važe na tom području.   

III – CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA

Član  6.

                                  

              Ciljevi i djelatnosti Saveza sut:

            - koordinacija  rada,  programa, istupanja i akcija udruženih članica i ostvarivanje zajedničkog stava i nastupanja pred organima vlasti,

            - prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih članova i stara se o pružanju odgovarajućih vidova pomoći,

            - prati  ostvarivanje  prava  svojih   članova i  putem nadležnih  državnih  organa inicira donošenje odgovarajućih mjera, u skladu sa Zakonom, 

            - daje inicijative za osnivanje i unapredjivanje djelovanja državnih organa i ustanova koje su od značaja za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida članova Saveza,

            - prikuplja podatke o svom članstvu neophodne za izvršavanje poslova,

            - uspostavlja saradnju sa medjunarodnim boračkim organizacijama i udruženjima, u skladu sa Zakonom

            - inicira  i  učestvuje u prikupljanju arhivske  i  historijske gradje o pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi, obradjuje edicije i prezentira ih javnosti,      

            - zalaže se za zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja svog članstva, 

            - učestvuje u javnim raspravama povodom izrade i donošenja zakona i drugih propisa i dokumenata, kojima se uredjuju prava ratnih vojnih invalida,

            - radi i pomaže Savezima i Organizacijama na formiranju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih vojnih invalida,

            - učestvuje i pomaže u formiranju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih vojnih invalida,  kao jedan od dioničara a u interesu zapošljavanja članova i stvaranja materijalnih uslova za članstvo i funkcionisanje Saveza i Organizacija, 

            - pruža pomoć i učestvuje u formiranju organizacija  humanitarnog karaktera za pomoć članstvu, u skladu sa Zakonom,

            - organizuje sportski i kulturni život za svoje članstvo,

            - vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

           

IV - USLOVI I NAČIN UČLANJENJA U SAVEZ I PRESTANAK ČLANSTVA KAO I PRAVA,  DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANICA

Član  7.

            Članice  Saveza su  kantonalni Savezi ratnih vojnih invalida.

            Svojstvo članice Saveza se stiče pod slijedećim uslovima:

            - da je Savez RVI kantona  uredno registrovan kod nadležnog državnog organa,

            - da je Skupština kantonalnog Saveza donijela odluku i podnijela zahtjev za prijem u članstvo Saveza,

            - da je Skupština SRVI  BiH donijela odluku o prijemu u članstvo.

           

Član  8.

            Prestanak članstva u Savezu može biti: -dobrovoljnim istupanjem i

- isključenjem.

                  

            Prestanak članstva dobrovoljnim istupanjem nastaje donošenjem odluke Skupštine članice o istupanju iz Saveza RVI  Bosne i Hercegovine.   

            Isključenje članice SRVI  BiH,  vrši Skupština  Saveza,  javnim glasanjem ukoliko se za takvu odluku izjasni dvotrećinska većina od ukupnog broja delegata.

            Odluka Skupštine SRVI  BiH je konačna.

            Isključenje članice Saveza se vrši zbog teže povrede i kršenja odredaba Statuta Saveza.

Član 9.

            Članica Saveza ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

            - da učestvuje u radu i aktivnostima Saveza kroz rad u organima i tijelima Saveza,

            - da predlaže i bira delegate za članove organa i tijela Saveza i vrši opoziv istih  u skladu sa Statutom,  

            - da povjerene  zadatke izvršava na vrijeme i u skladu sa zakonom i odredbama Statuta Saveza, 

            - da bude informisana o svim aktivnostima koje provodi Savez.

            - za svoj rad odgovaraju nadležnim organima u skladu sa zakonom i Statutom Saveza.

V – ORGANI UPRAVLJANJA, IZBOR, OPOZIV, TRAJANJE MANDATA, NAČIN          ODLUČIVANJA I ODGOVORNOST                                                                         

 Član 10.

              Organi  Saveza  su:

             - Skupština,

             - Predsjedništvo,

            -  Predsjednik Saveza,

            - Dopredsjednik Saveza,

            - Predsjednik Skupštine,

            - Dopredsjednik Skupštine,

            - Nadzorni odbor,

            - Sud časti,

            - Statutarna komisija,

            - Kadrovska komisija,

             

            Članovi organa i tijela ovog Saveza, ne mogu biti nosioci odgovornih funkcija u drugoj boračkoj organizaciji.

<!--[if !supportLists]-->A.   <!--[endif]-->Skupština Saveza 

Član 11.

            Skupština Saveza je najviši organ upravljanja Saveza. Skupštinu Saveza sačinjava 131 delegat. Delegate u Skupštinu Saveza biraju kantonalni Savezi, po principu svaka kantonalna organizacija po šest delegata, što čini 42 delegata, a ostalih 89 delegata se bira proporcionalno broju članova po pojedinom kantonu.

Član 12. 

           

            Skupština na svojoj prvoj sjednici vrši verifikaciju mandata delegata. Mandat delegata Skupštine je četiri  godine uz mogućnost ponovnog delegiranja, koje vrše kantonalni Savezi.

 Član 13.

            Skupština može punovažno raditi i donositi odluke, ako sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine od ukupnog broja delegata.

            Odluka se smatra donešenom, ako se za istu izjasni nadpolovična većina od ukupnog broja  delegata  Skupštine.

Član 14.

           U Skupštini se odluke donose tajnim ili javnim glasanjem.

           Koje  odluke  Skupština donosi tajnim, a koje javnim glasanjem reguliše se Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 15.

            Skupštinu saziva i njome predsjedava Predsjednik Skupštine.

            Skupština može biti  redovna  i  vanredna. Redovna  Skupština  se saziva najmanje jedan puta godišnje, a vanredna po potrebi.

            Sjednicu Skupštine, predsjednik Skupštine je dužan sazvati, na pismeni zahtjev Predsjedništva, Nadzornog odbora ili na pismeni zahtjev najmanje 1/3  delegata Skupštine.

            Ostala pitanja o radu Skupštine regulišu se Poslovnikom o radu Skupštine.

 Član 16.

             Nadležnosti Skupštine su:

            - donosi Statut Saveza, Poslovnik o radu Skupštine, Program rada i druge odluke i akte iz svog djelokruga,

            - usvaja  izvještaje o radu Predsjedništva i organa Skupštine,

            - usvaja finansijski plan i  završni račun na prijedlog Predsjedništva uz obavezno mišljenje Nadzornog odbora,

            -bira i razrješava dužnosti: Predsjednika i Dopredsjednika Saveza iz reda članova Predsjedništva, Predsjednika               Skupštine, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju, Sud časti i druga povremena ili stalna radna tijela,

            - verifikuje članove Predsjedništva,

            - odlučuje o udruživanju Saveza u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu i bira delegate u te asocijacije,  

            - zauzima stavove o  propisima i drugim aktima organa državne vlasti iz domena boračko-invalidske zaštite,

            - utvrdjuje oblik i vrstu priznanja, pohvala i nagrada, koje dodjeljuje Savez,

            - odlučuje i o drugim pitanjima koja joj se stave u nadležnost ili uvrste na dnevni red.

Član 17.

            Delegat odgovara za svoj rad  Skupštini SRVI BIH  i Skupštini koja ga je delegirala.

            Konačnu odluku donosi  Skupština SRVI BIH.

             RVI koji je član organa ili tijela neke druge boračke organizacije, ne može istovremeno biti član organ i tijela SRVI BIH.

B. Predsjedništvo                                                                         

 Član 18.

            Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine. Mandat članova Predsjedništva je četiri  godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjedništvo SRVI  BiH broji 14 članova, po dva iz svakog SRVI kantona.

            Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini Saveza.

 

Član 19.

              Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama, koje saziva Predsjednik Saveza, na svoju inicijativu ili na zahtjev najmanje  1/3  članova Predsjedništva.                                                                

              Sjednicama Predsjedništva predsjedava Predsjednik Saveza, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Saveza.

Član 20.

Predsjedništvo je nadležno da:

            - priprema sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, predlaže nacrte akata i odluka koje donosi Skupština, zajedno sa Predsjednikom Skupštine,

            - sprovodi i izvršava odluke, zaključke i stavove Skupštine,  

            - utvrdjuje prijedloge: programa, planova, izvještaja, finansijskog plana skupštinskih organa,  završnog računa, opštih i pojedinačnih akata,  

            - sprovodi utvrdjenu  politiku  i  predlaže  Skupštini mjere za efikasnije, cjelishodnije i potpunije ostvarivanje programskih zadataka, 

            - bira i razrješava dužnosti dopredsjednike Predsjedništva, u broju koji je potreban za što efikasnije funkcionisanje Saveza u svim njegovim specifičnostima,    

            - koordinira rad organa Saveza izmedju dva zasjedanja Skupštine,

            - obezbjeđuje sprovodjenje Statuta i drugih opštih akata,

            - obrazuje radna tijela za pripremu i rješavanje odredjenih pitanja iz djelokruga svoje nadležnosti,

            - rješava po žalbama zaposlenih u stručnoj službi na rješenja i odluke vezane za redne odnose,

            - odlučuje o raspolaganju sredstvima u skladu sa finansijskim planom i potrebama,

- obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština.

Član 21.

       Ostala pitanja iz domena rada Predsjedništava regulisat će se  Poslovnikom o radu Predsjedništva.

<!--[if !supportLists]-->C.   <!--[endif]-->Predsjednik Saveza

Član 22.

 Predsjednik Saveza predsjedava sjednicama Predsjedništva.

            Predsjednika Saveza bira Skupština, iz reda članova Predsjedništva, na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora, najviše još jedan mandat. Za svoj rad je odgovoran  Predsjedništvu i Skupštini.

Član 23.

              Nadležnosti Predsjednika Saveza su:

              - saziva sjednice Predsjedništva, predlaže dnevni red i predsjedava im,

              - zastupa i predstavlja Savez u u zemlji i inostranstvu,

              - stara se o ostvarivanju programa rada Predsjedništva,

              - prati propise i stara se o zakonitosti rada Predsjedništva,

              - predlaže mjere i postupke za kvalitetnije ostvarivanje funkcija Predsjedništva.                                                                       

              - potpisuje akte koje donosi Predsjedništvo,

            - prati stanje u oblasti djelovanja Saveza  i o tome izvještava Predsjedništvo i Skupštinu,

            - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo i Skupština u skladu sa ovim Statutom.

            Sjednicama Predsjedništava obavezno prisustvuje i Predsjednik Skupštine.

D. Dopredsjednik  Saveza

Član 24.

            Dopredsjednika Saveza bira Skupština iz reda članova Predsjedništva, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, najviše još jedan mandat.

            Za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu i Skupštini.

            U slučaju odsutnosti Predsjednika Saveza zamjenjuje ga Dopredsjednik, koji u tom slučaju ima sve nadležnosti i ingerencije Predsjednika Saveza.

E. Predsjednik Skupštine

Član 25.

            Predsjednika Skupštine bira Skupština, iz reda delegata, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, najviše još jedan mandat.

            Za svoj rad je odgovoran Skupštini.

 Član 26.

              Nadležnosti Predsjednika Skupštine su:

              - saziva Skupštinu i predsjedava istoj,

              - stara se o ostvarivanju Programa rada Skupštine,

              - predlaže Skupštini mjere i postupke za efikasnije ostvarivanje funkcije Saveza,

              - potpisuje akte koje donosi Skupština,

              -  odgovoran je za savjesno i ažurno obavljanje poslova,

            - po potrebi potiče aktivnosti organa Saveza,

- stara se o sprovodjenju Statuta i drugih akata Skupštine. 

Član 26a.

Dopredsjednika Skupštine bira Skupština iz reda delegata, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, najviše još jedan mandat.

Za svoj rad je odgovoran Skupštini.

Dopredsjednik Skupštine mijenja predsjednika Skupštine u njegovom odstustvu i tada ima sve ingerencije i ovlasti Predsjednika Skupštine.

 F. Nadzorni odbor

Član 27.

            Nadzorni odbor, od  sedam članova, biraju Kantonaloni Savezi, a verifikuje Skupština SRVI BiH, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva.

            Nadzorni odbor na prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora.

            Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini.

            Nadzorni odbor vrši nadzor i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i o svemu redovno informiše Skupštinu.

            Nadzornom odboru je Predsjedništvo dužno staviti na uvid svu dokumentaciju koja se tiče materijalno-finansijskog poslovanja kad god to zatraži.

            Nadzorni odbor može vršiti kontrolu i uvid u poslovanje, ukoliko su prisutna najmanje tri člana ovog organa.

            Nadzorni odbor je obavezan izvršiti kontrolu na zahtjev Predsjedništva i Predsjednika Skupštine.

G. Statutarna komisija

Član 28.

            U cilju otklanjanja poremećaja i nejasnoća izazvanih interpretacijom Statuta, opšteg akta i pojedinačnih odluka, kao i otklanjanja nejasnoća na relaciji Savez - udružene članice, obrazuje se statutarna komisija, koja broji sedam članova.

            Članove statutarne komisije biraju Kantonalni Savezi, a verifikuje Skupština SRVI BIH, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.                                                          

Član 29.

            Statutarna komisija prati ostvarivanje Statuta i drugih akata i obrazlaže Skupštini tekst autentičnog tumačenja njihovih odredaba, kao i prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza.

            Za svoj rad komisija je odgovorna Skupštini.    

H. Sud časti

Član 30.

            Sud časti sačinjava  sedam članova koje biraju Kantonalni Savezi, a verifikuje Skupština SRVI BiH, na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

           

Član 31.

            Sud časti rješava u postupku kršenja ugleda Saveza, neovlaštenog istupanja na javnim mjestima ili u sredstvima javnog informisanja, iznošenje neistina o organizaciji i članstvu.

            Sud časti je dužan izraditi kriterije  kojima će se rukovoditi u svom radu.

           

I. Komisije

Član 32.

            Skupština može  obrazovati komisije, privremenog ili trajnog karaktera.

Sve komisije broje sedam članova, a biraju ih Kantonalni Savezi, a verifikuje Skupština ili Predsjedništvo SRVI BiH, trajne na period od četiri godine, a privremene dok postoji potreba za njihovim radom.

             

VI - NAČIN STICANJA, RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA SREDSTAVA

Član 33.

              Savez  za izvršavanje svojih zadataka stiče sredstva iz sljedećih izvora:

              - Budžeta Dražave BiH, Federacije BiH, u skladu sa Zakonom,

              - dobrovoljnih priloga, poklona, zavještanja, donacija gradjana i pravnih lica,

              - članarine,

              - prihoda ostvarenih djelovanjem privrednih i drugih subjekata koji se bave privrednom i neprivrednom djelatnošću, kojima  je Savez  osnivač, u skladu sa zakonom,

              - ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

Član 34.

              Sredstvima Saveza  raspolaže Predsjedništvo u skladu sa finansijskim planom i potrebama.

Član 35.

            Za obavljanje stručnih i administrativno tehničkih poslova Savez može osnovati stručnu službu.

            Stručna služba obavlja administrativno tehničke, savjetodavno pravne, organizacijske, računovodstveno finansijske poslove za potrebe Saveza i njegovih organa.

            Organizacija poslova i zadataka, prava i obaveza, finansiranje i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji  poslova stručne službe, koji donosi Predsjedništvo.

VII - JAVNOST RADA

Član 36.

            Rad organa Saveza je javan, a po potrebi sjednicama organa prisustvuju predstavnici sredstava informisanja. 

              Izuzetno, kada to zahtijevaju interesi Saveza odlukom organa može se sjednica ili dio sjednice proglasiti zatvorenom za javnost.

 Član 37. 

              Javno može istupati u ime organa samo Predsjednik Saveza, predsjednik Skupštine ili  lice koje ovlasti Predsjedništvo Saveza.

 Član 38.

            U cilju ostvarivanja javnosti rada i informisanja Savez  može osnovati  vlastito glasilo kao štampani materijal ili radio ili TV program, u skladu sa zakonom.

 

VII - NAČIN DONOŠENJA STATUTA I IZMJENA I DOPUNA STATUTA

 Član 39.

            Statut Saveza donosi Skupština Saveza na svojoj sjednici nadpolovičnom većinom glasova, ukupnog broja delegata, a na prijedlog Statutarne komisije ili Predsjedništva Saveza, uz prethodno obavljenu raspravu na svim nivoima organizovanja.

Član 40.

              Izmjene i dopune Statuta se donose na način i po postupku kao i kod donošenja Statuta.

IX - ZNAK, PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 41.   

            Znak Saveza je: oblik Države Bosne i Hercegovine plave boje, sa grbom „ ljiljani „ u gornjem lijevom uglu i tekstom “Savez ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine” u dva reda, znakom ljiljana u sredini podloge i velikim slovima “RVI”.

            Znak Saveza utvrdjuje Skupština SRVI BiH i jedinstven je za sve nivoe organizovanja.

Član 42.

              Pečat Saveza je okruglog oblika, prečnika 50 mm, 35 mm i 15 mm, sa tekstom ispisanim po obodu “Savez ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine”  i znakom ljiljana u sredini i sjedištem Saveza.

           

Član 43.

            Štambilj SRVI R BiH je pravougaonog oblika dimenzija 50x30 mm, sa tekstom “Savez ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine” Sarajevo.  Broj ______ /__ , Datum _________________.

           

X - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 44.

            U redovnoj djelatnosti, pravnom prometu u zemlji i inostranstvu Savez predstavljaju i zastupaju Predsjednik  Saveza, predsjednik Skupštine ili lice koje ovlasti Predsjedništvo.

XI - USLOVI ZA PRESTANAK RADA

Član 45.

              Savez će prestati da postoji i radi ukoliko se dvije trečine članica Saveza izjasni da nema interesovanja za dalji rad i postojanje. 

              U tom slučaju sredstva Saveza  pripadaju članicama Saveza.

XII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

           Ovaj  Statut stupa na snagu danom donošenja.

           Obaveza je članica da svoje Statute usklade sa Statutom SRVI BIH u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

           Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut SRVI BIH donešen na sjednici Skupštine SRVI BIH, dana 27.02.1999.godine

Sarajevo,  13.10.2004.godine                                                                  PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Haris Kljako       

0 Comments
Posted on 05 Jan 2010 by savez
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me